Меню >> За Проекта >>

Цели

    Общата цел на проектa беше подобряване качеството на живот чрез подкрепа на културни инициативи. Това бе постигнато чрез стимулиране развитието на културния обмен между жителите на двата трансгранични региона и организирането на съвместни културни събития, спортни дейности, официални и неофициални срещи. 
    За успешното реализиране на общата цел бяха изпълнени няколко специфични цели.
    Укрепване на местното сътрудничество през границата бе постигнато чрез организирането и провеждането на съвместни културни и спортни събития насочени към нуждите на местното население, които са от съществено значение за социалното им развитие.
    В рамките на проекта се проведе промоционална кампания, включваща промоция на SPA туризма, туристическите услуги и атракции в Община Баните, както и най-известните туристически и културни атракции в Община Доксато и регион Драма. За целта бе създадена културно-туристическа информационна система, бяха изготвени рекламни материали, организираха се промоционален семинар и конференция. Очаква се всички тези дейности да увеличат броя на гръцките посетители в България и обратно. По този начин ще се поощри развитието на туризма, като основен фактор в местното и регионално икономическо развитие и заетост в регионите по българо-гръцката граница.
    Успешната реализация на дейностите по проекта стимулира трансграничното сътрудничество между целевите региони. Организираните културни и спортни  събития допринесоха за изграждането на устойчиви връзки между двата региона на общинско-административно и местно ниво. Освен това, двете общини подписаха договор за побратимяване, което им предоставя възможности за изготвяне и реализиране на съвместни проекти и програми по линия на Европейския Съюз. Всичко това се очаква да доведе до развитие и укрепване на ефективна структура за реализация на проекти с трансграничен характер според практиката на ЕС.
    Културно-туристическата информационна система улеснява комуникацията и информационния обмен между общините в двата трансгранични региона. Заедно с планираните малки по мащаб дейности като конференции и семинари, информационната система се очаква насърчи местния интерес към участие в програмата ФАР-ТГС. Така натрупаните опит и капацитет в успешното организиране на съвместни инициативи ще доведе до изграждането на база за реализиране на по-големи проекти в сферата на трансграничното сътрудничество, които са от голямо значение и за двете страни.